Informacje generalne
Właścicielem i dostawcą strony internetowej www.poznajsienatluszczach.pl są Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy (dalej „Z.T. KRUSZWICA”)

Informacje dostępne na stronie
Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny i publikowane informacje nie mają charakteru reklamowego, nie mogą zastępować też porady lekarza/ dietetyka. Ewentualne wykorzystanie porad, zaleceń i rekomendacji zawartych na Stronie powinno zostać uzgodnione z lekarzem/dietetykiem.

Z.T. KRUSZWICA zastrzega sobie prawo prezentowania opinii i rekomendacji ekspertów oraz publikacji prasowych lub ich skrótów. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie osób, które je wyraziły i nie muszą odpowiadać poglądom lub przekonaniom Z.T. KRUSZWICA, jej pracowników i spółek powiązanych. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako oświadczeń lub zobowiązań Z.T. KRUSZWICA. Z.T. KRUSZWICA nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji lub opinii osób trzecich.

Odesłania do materiałów zewnętrznych
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że znajdujące się na Stronie linki do stron internetowych mogą prowadzić do witryn administrowanych i kontrolowanych przez osoby lub podmioty trzecie, niezależne od Z.T. KRUSZWICA. Z.T. KRUSZWICA nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron lub witryn, o ile nie zostały przygotowane przez Z.T. KRUSZWICA i na jej zlecenie. Z.T. KRUSZWICA nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości takich stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Z.T. KRUSZWICA w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też zaleca jej wykorzystanie. Korzystanie z takich stron odbywa się na ryzyko użytkownika. Zwracamy uwagę, że strony osób trzecich mogą zawierać hipertekstowe linki do Strony, w tym również tworzone bez uprzedniej zgody Z.T. KRUSZWICA.
W żadnym wypadku Z.T. KRUSZWICA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności spowodowanych takimi linkami.

Prawa własności intelektualnej
Całość Strony, a także każdy z jej elementów, w tym obrazy, teksty, znaki towarowe, logotypy i nazwy domen pojawiające się na Stronie są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa własności przemysłowej, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innymi, dotyczącymi własności intelektualnej. Prawa do całości Strony oraz każdego z jej elementów przysługują Z.T. KRUSZWICA, a jakiekolwiek korzystanie z nich przez inne osoby wymaga wyraźniej zgody Z.T. KRUSZWICA.
Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących dozwolonego użytku oraz prawa prasowego, żaden z elementów Strony nie może być kopiowany, powielany, pobierany, modyfikowany, adaptowany, transmitowany lub udostępniany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Z.T. KRUSZWICA. Użytkownicy mogą kopiować i drukować Stronę i jej elementy wyłącznie do prywatnego użytku osobistego (nie do celów komercyjnych), z poszanowaniem prawa do integralności. W szczególności zakazane jest nieautoryzowane ingerowanie w treść lub formę każdego z elementów Strony. Naruszenie praw Z.T. KRUSZWICA do Strony bądź jej fragmentów, może skutkować odpowiedzialnością prawną. Z.T. KRUSZWICA zastrzega prawo do egzekwowania swoich uprawnień na drodze sądowej.

Korzystanie z treści przez użytkowników
Użytkownik może korzystać z treści i materiałów zawartych na Stronie nieodpłatnie na zasadach przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z.T. KRUSZWICA dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były dokładne i aktualne, lecz nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie będą zawsze precyzyjne, aktualne i kompletne. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Z.T. KRUSZWICA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek niedokładnych, błędnych lub niepełnych informacji dostępnych na Stronie, wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę oraz wszelkich innych szkód wynikających z niedozwolonych działań osób trzecich, których skutkiem jest zmiana informacji lub elementów dostępnych na Stronie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy Z.T. KRUSZWICA lub szkód na osobie.

Prawo właściwe
Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Strony podlegają jurysdykcji sądów polskich.

Dane kontaktowe
Właściciel strony internetowej: Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.; ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
Administrator strony internetowej: On Board Public Relations Sp. z o.o.; ul. Wolska 88 01-141 Warszawa; Tel (22) 321 51 00; Faks (22) 321-51-01